default_mobilelogo

   Studiju projekts ir rakstisks darbs, kuru izpilda studenti viena semestra laikā ievērojot metodisko noteikumu prasības. skat. šeit

Šīs studiju kursa apguvei ir paredzētas divas kontaktlekcijas, kurās tiek sniegta vispārēja informācija studiju projekta izstrādei. Pārējais darbs tiek plānots konsultāciju formā, kurās students precizē studiju projekta izstrādes detaļas.

Atcerieties:

  • studiju projekta izstrādē ir jāizmanto citos studiju kursos iegūtās zināšanas, kā arī, aktīvi jāizmanto papildus informācijas avoti - zinātniskā literatūra, uzņēmumu gada pārskati, ziņojumi Par Latvijas tautsaimniecības attīstību, statistikas dati u.tml.
  • studiju projektā obligāti ir jālieto atsauces uz izmantotajiem informācijas avotiem. Pretējā gadījumā projekts pilnībā vai daļēji var tikt uzskatīts kā plaģiāts!!!

    Studiju projekta izstrāde:

1. Students patstāvīgi vai konsultējoties ar pasniedzēju izvēlas studiju projekta tematu.

2. Saskaņotu ar pasniedzēju studiju projekta tematu pieteikuma formā iesniedz pasniedzējam.

3. Īsteno studiju projekta izstrādi.

4. Ne vēlāk kā divas nedēļas pirms studiju projekta aizstāvēšanas noteiktā datuma darbu iesniedz izprintētā veidā pasniedzējam vai arī atbildīgajā struktūrvienībā.

5. Studiju projekta aizstāvēšana:

   a) aizstāvēšana norit publiski, ko organizē studiju projektu aizstāvēšanas komisija.

   b) studiju projekta aizstāvēšana ietver:

  • studenta publisku uzstāšanos ne vairāk kā desmit minūtes, prezentējot projektu.
  • studenta atbildes uz komisijas locekļu uzdotajiem jautājumiem.

6. Studiju projekta vērtēšana.

 studiju projekta gala vērtējumu veido:

   a) studiju projekta vērtējums - 50%

   b) studiju projekta aizstāvēšana - 50%

Atcerieties:

  • Precīzi ievērot studiju projekta izstrādes metodiskos noteikumus. skat. šeit  Atkāpe no noteikumiem var būt tikai saskaņojot ar pasniedzēju.
  • Studiju projektu iesniedz pasniedzējam ne vēlāk kā divas nedēļas pirms projekta aizstāvēšanas.

 

Komentārs (539) Hits: 15700

Lejupielādēt   

Komentēt