default_mobilelogo

Studiju kursā ir paredzēts gala pārbaudījums - eksāmens.

Eksāmena organizācija un saturs:

  • Kārtot eksāmenu drīkst tie studenti, kuriem ir nokārtoti: visi praktiskie darbi, robežpārbaudes darbi, patstāvīgie darbi. (ja tādi ir bijuši studiju kursa apguves laikā)
  • Eksāmens tiek organizēts klasiskā formā, proti, students brīvi izvēlas pasniedzēja piedāvāto biļeti.

Biļetē ir formulēti trīs jautājumi:

  • teorētiskais jautājums - kāds no teorētiskajiem jautājumiem. skatīt
  • uzdevums - kāds no praktiskajos un robežpārbaudes darbos risinātajiem uzdevumu paraugiem saistībā ar uzņēmējdarbības vadības procesiem.
  • gadījuma situācijas analīze - šajā biļetes jautājumu sadaļā tiek piedāvāta kāda praktiska situācija uzņēmējdarbības vadībā, ņemot vērā aktuālos procesus ekonomikā un uzņēmumu saimnieciskās darbības jomā Latvijā Eiropas Savienības ietvaros.

Uz šo jautājumu ir jāsniedz atbilde, izvērtējot situācju izmantojot teorētiskās nostādnes uzņēmējdarbības vadībā un praksē.

Atbildi uz biļetē formulētajiem jautājumiem sniedz rakstiski uz biļetes lapas. Nepieciešamības gadījumā eksāmena vadītājs pēc studenta lūguma izsniedz papildus lapu uz kuras students trurpina sniegt atbildi uz biļetes jautājumiem.

3. Vērtēšana - katrs no biļetes jautājumiem tiek vērtēts atsevišķi 10 ballu skalā. Gala vērtējums ir triju jautājumu vērtējumu vidējais vērtējums.

Atcerieties, - studiju kursa gala vērtējumu veido:

  • praktisko, robežpārbaudes un patstāvīgo darbu vidējais vērtējums: 50%
  • eksāmens: 50%

4. Eksāmena / ieskaites rezultāti tiek paziņoti trīs darba dienu laikā pēc pārbaudījuma. Vērtējumi tiek ievadīti Ortus'ā, vai arī iegūtais vērtējums tiek paziņots individuāli, studentam rakstot eksāmena vadītājam uz darba e-pastu.

 

Orientējošie eksāmena teorētiskie jautājumi ir pieejami šeit 

 

 

Leave your comments

Post comment as a guest

0

People in this conversation

Load Previous Comments

Lejupielādēt   

Komentēt