default_mobilelogo

   Mācību stundas matemātikā ir veidotas izmantojot Ludes I., un Lapiņas J. grāmatu "Matemātika 6. klasei" (izdevniecība Pētergailis, 2012. gads).

Līdzīgi kā grāmatā, mācību materiāli ir sadalīti pa mācību stundām - tematiem.

Katrs temats ietver:

  • teorētisko daļu;
  • piemērus;
  • praktisko daļu - uzdevumu risināšanu.

    Katrs temats vai radniecīgu tematu kopa noslēdzas ar pārbaudes darbu. Pārbaudes darbu uzdevumi - uzdevumu lapas tiks ievietotas interneta vietnē pēc katra pārbaudījuma.

  Mācību gada nogalē, līdzīgi kā iepriekšējos gados, skolēniem ir jākārto diagnosticējošais pārbaudes darbs. Iepriekšjējo gadu diagnosticējošie - ieskaites darbi ir pieejami Valsts izglītības satura centra mājas lapā. skatīt

Interneta vietnē ir izveidotas divas sadaļas (skatīt zemāk), - Mācību stundas un Papildus materiāli.

Zināšanai:

Mācību stundu sadaļā ir ievietoti mācību materiāli dalījumā pa tematiem, kuros ir ietverta temata apguvei nepieciešamā teorija un praktiskā daļa - uzdevumi risināšanai.

Pārbaudes darbu sadaļā ir ievietoti iepriekš rakstīto pārbaudes darbu darba lapas.

Papildus materiālu sadaļā ir ievietoti papildus materiāli, kas var būt noderīgi noteiktu tematu apguvei.

Komentārs (551) Hits: 18126

Lejupielādēt   

Komentēt