default_mobilelogo

   Mācību stundas matemātikā ir veidotas izmantojot Ludes I., un Lapiņas J. grāmatu "Matemātika 6. klasei" (izdevniecība Pētergailis, 2012. gads).

Līdzīgi kā grāmatā, mācību materiāli ir sadalīti pa mācību stundām - tematiem.

Katrs temats ietver:

  • teorētisko daļu;
  • piemērus;
  • praktisko daļu - uzdevumu risināšanu.

    Katrs temats vai radniecīgu tematu kopa noslēdzas ar pārbaudes darbu. Pārbaudes darbu uzdevumi - uzdevumu lapas tiks ievietotas interneta vietnē pēc katra pārbaudījuma.

  Mācību gada nogalē, līdzīgi kā iepriekšējos gados, skolēniem ir jākārto diagnosticējošais pārbaudes darbs. Iepriekšjējo gadu diagnosticējošie - ieskaites darbi ir pieejami Valsts izglītības satura centra mājas lapā. skatīt

Interneta vietnē ir izveidotas divas sadaļas (skatīt zemāk), - Mācību stundas un Papildus materiāli.

Zināšanai:

Mācību stundu sadaļā ir ievietoti mācību materiāli dalījumā pa tematiem, kuros ir ietverta temata apguvei nepieciešamā teorija un praktiskā daļa - uzdevumi risināšanai.

Pārbaudes darbu sadaļā ir ievietoti iepriekš rakstīto pārbaudes darbu darba lapas.

Papildus materiālu sadaļā ir ievietoti papildus materiāli, kas var būt noderīgi noteiktu tematu apguvei.

Leave your comments

Post comment as a guest

0

People in this conversation

Load Previous Comments

Lejupielādēt   

Komentēt